Lịch thi dự kiến Lịch thi dự kiến

Lịch thi ĐGNLNN năm 2021 tại Trường Đại học Cần Thơ (dự kiến)

STT

Thời gian thi

Thời gian đăng ký dự thi

Thời gian công bố kết quả

Thời gian cấp phát chứng chỉ

Ngày

Tháng

1

19, 20, 21

01

21/12/2020

4/02/2021

15/3-19/3/2021

2

26, 27, 28

02

25/01/2021

12/3/2021

12/4-16/4/2021

3

23, 24, 25

03

01/3/2021

9/4/2021

10/5-14/5/2021

4

16, 17, 18

04

29/3/2021

29/4/2021

31/5-4/6/2021

5

18, 19, 20

05

26/4/2021

3/6/2021

5/7-9/7/2021

6

19, 20, 21

06

không

tổ chức thi

5/7/2021

26/7-30/7/2021

7

20, 21, 22

07

không

tổ chức thi

5/8/2021

6/9-10/9/2021

8

20, 21, 22

08

không

tổ chức thi

3/9/2021

4/10-8/10/2021

9

22, 23, 24,

25, 26

09

dời lịch đăng ký thi đến khi có thông báo mới

8/10/2021

8/11-12/11/2021

10

20, 21, 22,

23, 24

10

dời lịch đăng ký thi đến khi có thông báo mới

5/11/2021

6/12-10/12-2021

11

23, 24, 25

11

01/11/2021

10/12/2021

10/01-14/01/2022

12

17, 18, 19

12

29/11/2021

31/12/2021

31/01-4/02/2022

 

* Hình thức thi:

Trên máy vi tính, tất cả 4 kỹ năng (Listening, Reading, Writing, Speaking) trong 1 buổi.